Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi powyżej 30 000 Euro

OGŁOSZENIE O WYNIKU - Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2016

Płock, dnia 13.07.2016 r.

AT - ZP - 226 | 2 | 2016                                                      

www.zoo.plock.pl

Tablica Ogłoszeń

 

INFORMACJA O WYBORZE

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę oleju napędowego grzewczego dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2016”

w wyniku badania i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

DAMO Plus sp. z o.o. sp.k.

99-400 Łowicz

ul. Małszyce 2d/2e

 

Cena wybranej oferty za 1m³ oleju wynosi: 2.433,92 zł brutto (z podatkiem VAT), termin realizacji poszczególnych dostaw – 1 dzień.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem następujących kryteriów:

a) cena – 90 pkt

b) termin realizacji – 10 pkt

oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w SIWZ.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

(1m³)

Ilość punktów – kryterium cena

Ilość punktów – kryterium termin dostawy

Łączna ilość punktów / Kolejność wg kryteriów

1

 

 DAMO Plus sp. z o.o. sp.k.

 99-400 Łowicz

 ul. Małszyce 2d/2e

2.433,92 zł

90,00 pkt.

10 pkt.

100 pkt. 

 / 1

2

TANKPAL Sp. z o.o.

09-470 Słupno, Cekanowo

ul. Królewska 6

2.610,06 zł

83,93 pkt.

10 pkt.

93,93 pkt.

 / 2

 

3

PT-PŁOCK” Sp. z o.o.

09-400 Płock

ul. Dobrzyńska 56

2.634,66 zł

83,14 pkt.

10 pkt.

93,14 pkt. 

 / 3

 

Oferty są zgodne z ustawą - Pzp i SIWZ.

ZATWIERDZAM

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

Jednostki Budżetowej w Płocku

Konrad Konarski


^ do góry