Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia

Zaproszenie do negocjacji na najem lokalu -kiosk drewniany

Płock, dnia 08.12.2022 r.

 

Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Norbertańska 2 09-402 Płock, zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji
w sprawie najmu lokalu (kiosk drewniany) o powierzchni 15 mznajdującego się na terenie ZOO w Płocku  przy ul. Norbertańskiej 2.

 1. ZOO w Płocku oferuje: lokal (kiosk drewniany) o powierzchni 15 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

 

 1. ZOO w Płocku zapewnia odpłatny dostęp do energii elektrycznej.

 

 1. Proponowany okres najmu od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

 1. Obowiązki Najemcy:
 1. Najemca będzie płacił czynsz z góry na podstawie wystawionej do 10-go dnia każdego miesiąca przez Wynajmującego faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
 2. Koszt zakupu i instalacji podliczników a także innych elementów oraz materiałów instalacyjnych niezbędnych do doprowadzenia, podłączenia a także zabezpieczenia (zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP) mediów obciąża Najemcę.
 3. Najemca ponosić będzie koszty zużytej energii elektrycznej w związku z prowadzoną na terenie ZOO w Płocku działalnością. Opłaty Najemca będzie regulował z dołu, za dany miesiąc, na podstawie otrzymanej faktury VAT od Wynajmującego w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
 4. Najemca wpłaci na konto Wynajmującego kaucję w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto. Kaucja stanowi zabezpieczenie dla Wynajmującego z tytułu jakichkolwiek zaległości płatniczych  ze strony Najemcy oraz konieczności pokrycia kosztów naprawy szkód wyrządzonych i nie pokrytych przez Najemcę.
 5. Najemca zobowiązany będzie utrzymywać lokal i jego otoczenie w należytym stanie sanitarno – porządkowym.
 6. Najemca zobowiązany będzie utrzymywać w należytym stanie technicznym oraz zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP podlicznik energii elektrycznej a także inne elementy oraz materiały instalacyjne niezbędne do doprowadzenia mediów ze szczególnych uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
 7. Najemca zobowiązany będzie ubezpieczyć przedmiot najmu od szkód w zakresie kradzieży, zalania, pożaru oraz innych nieprzewidzianych okoliczności na własny koszt i ryzyko. Brak ubezpieczenia w tym zakresie powoduje odpowiedzialność wyłączną Najemcy za szkody powstałe na osobie lub mieniu.
 8. Najemca zobowiązany będzie utrzymać aktualne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie niższej niż 10.000 zł przez cały okres trwania umowy.
 9. Najemca zobowiązany będzie do samodzielnego i na własny koszt zabezpieczenia zagospodarowania odpadów (śmieci, surowców wtórnych) co, do których odrębne przepisy przewidują szczególne zasady ich składowania, transportu, recyklingu, odzysku lub utylizacji i ponosi wszelkie konsekwencje mogące wynikać z naruszenia obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

 1. Tryb negocjacji:
 1. Zainteresowane osoby zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia chęci wynajęcia przedmiotu najmu, najpóźniej do 16.12.2022 r.
 2. Zgłoszenie chęci wynajęcia przedmiotu najmu proszę składać w sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku przy ul. Norbertańskiej 2 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
 3. Oferent może zgłosić chęć wynajęcia dowolnego miejsca określonego w ust. 1.

 

 1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami wyznaczone są następujące osoby: Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608,Mariola Bączyk - tel. 24 366 05 23, 603 604 171.

 

ZATWIERDZIŁ:

         PREZES ZARZĄDU         WICEPREZES ZARZĄDU

/-/ Krzysztof Kelman        /-/ Konrad Konarski

( podpisy w oryginale )

OGŁOSZENIE

 

 

 


^ do góry