Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Regulamin zwiedzania

I. PRZEPISY PORZĄDKOWE DLA ZWIEDZAJĄCYCH:

 1. Wejście na teren Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku Sp. z o.o. (ZOO) odbywa się na podstawie zakupionego biletu wstępu
 2. Wykupione bilety należy zachować do kontroli
 3. Dzieci do 12 roku życia mogą zwiedzać ZOO wyłącznie pod opieką dorosłych
 4. Opiekunowie dzieci i młodzieży odpowiadają za właściwe zachowanie swoich podopiecznych
 5. Fotografowanie i filmowanie na terenie ZOO jest dozwolone do celów prywatnych. W przypadku użycia zdjęć
  do innych celów, prosimy zawsze umieszczać informację, że wykonano je w ZOO Płock

II. NA TERENIE ZOO OBOWIĄZUJE ZAKAZ:

 1. Karmienia zwierząt, za wyjątkiem kóz karłowatych, które można karmić specjalistyczną paszą nabytą w mini-zoo
 2. Drażnienia i niepokojenia zwierząt oraz wkładania rąk poza ogrodzenie
 3. Wrzucania na wybiegi zwierząt i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów
 4. Poruszania się poza alejkami i placami przeznaczonymi dla zwiedzających
 5. Wchodzenia na bariery i ogrodzenia, przekraczania barier ochronnych oraz zbliżania się do zwierząt
 6. Wnoszenia artykułów pirotechnicznych tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników z gazem, broni palnej
  i gazowej itp.
 7. Wchodzenia na zaplecza ekspozycji zwierząt
 8. Dotykania elementów ogrodzeń będących pod napięciem elektrycznym tzw. pastuchów elektrycznych
 9. Przebywania na terenie ZOO poza godzinami otwarcia
 10. Wjazdu samochodami bez odpowiednich upoważnień
 11. Wprowadzania na teren ZOO psów, kotów i innych zwierząt
 12. Wprowadzania i jazdy na rowerach, deskorolkach, rolkach, hulajnogach itp.
 13. Wstępu oraz przebywania osób w stanie nietrzeźwym
 14. Wnoszenia i spożywania alkoholu
 15. Palenia tytoniu
 16. Niszczenia zieleni, deptania trawników, zrywania kwiatów, wyrywania sadzonek i uszkadzania krzewów
 17. Zaśmiecania terenu
 18. Wnoszenia balonów
 19. Hałasowania i używania hałaśliwych urządzeń
 20. Prowadzenia działalności handlowej, usługowej i akwizycyjnej, za wyjątkiem usług świadczonych na podstawie umów zawartych z ZOO

III. SANKCJE:

 1. Osoby nie przestrzegające przepisów porządkowych będą usuwane z terenu ZOO i pociągane do odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami
 2. ZOO nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszych przepisów
 3. Zwiedzający odpowiada za wszelkie szkody i straty powstałe z jego winy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                        

FOTOGRAFOWANIE:


1. Fotografie prezentowane na stronie internetowej są własnością Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku.
    Powielanie, publikowanie i używanie w celach reklamowych jest zabronione.
2. Fotografowanie i filmowanie na terenie ZOO dozwolone jest do celów prywatnych.
    W przypadku użycia zdjęć do innych celów, prosimy zawsze umieszczać informację, że wykonano je w
    ZOO Płock.
3. Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć zwiedzających
    wykonanych przez pracowników na terenie ZOO.
4. Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść zdjęć wykonanych przez
    osoby trzecie na terenie ZOO.
5. W Akwarium i Herpetarium obowiązuje całkowity zakaz używania lamp błyskowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest MOZ w Płocku sp. z o.o.

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Leszek Bukowski, jest możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: leszek.bukowski@zoo.plock.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (09-402 Płock ul Norbertańska 2).

Kategorie pozyskiwanych danych osobowych m.in.:

 1. Imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, PESEL,
 2. W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego oraz dane zawarte w dokumentach finansowych.

Kategorie osób od których pozyskiwane są dane osobowe:

 1. Nabywcy biletów,
 2. Uczestnicy imprez organizowanych przez MOZ w Płocku Sp. z o.o.
 3. Pracownicy i współpracownicy wykonujący działania na rzecz MOZ w Płocku Sp. z o.o.
 4. Osoby związane z MOZ w Płocku Sp. z o.o. umowami cywilnoprawnymi obejmującymi realizację zadań statutowych MOZ w Płocku Sp. z o.o.
 5. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz ich pracownicy wykonujący prace dla MOZ w Płocku Sp. z o.o. w charakterze podwykonawcy;

Cele przetwarzania danych osobowych:

 1. Realizacja umowy sprzedaży biletów przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 2. Realizacja obowiązków wynikających ze zgłoszenia się Państwa do danej imprezy organizowanej przez MOZ w Płocku Sp. z o.o. przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 3. Realizacja obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 4. Wykonania ciążących obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 c RODO, takich jak m.in.:
  1. wystawianie i przechowywanie umów, faktur oraz dokumentów księgowych,
  2. udzielanie odpowiedzi na zgłoszone informacje i skargi przez czas wykonywania obowiązków, tj. wystawiania faktur, przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w którym Administrator Danych Osobowych może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 5. Wykrywania nadużyć umowy w związku z nienależytym wykonywaniem umowy przez czas jej trwania oraz z uwagi na dochodzenie roszczeń lub organów ścigania przez okres trwania postępowania w obszarze ich dochodzenia; podstawę prawną stanowi wykonanie umowy i uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych;
 6. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – w szczególności dochodzenie roszczeń finansowych z tytułu nieopłaconych należności za świadczone usługi;
 7. Przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
 8. Ochrony osób i mienia, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie i wokół terenu administratora oraz w celu zarządzania ruchem osób odwiedzających administratora w przypadku danych z monitoringu  ze względu na prawne uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. obejmujący zapewnienie możliwości reagowania przez administratora w sytuacjach zaistnienia incydentów zakłócających porządek oraz zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia na terenie administrowanym a ponadto zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 22 (2) ustawy z dnia 26.04.2023 r. (Kodeks Pracy). Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres około 30 dni od dnia nagrania. Po upływie w/w okresu nagrania obrazu z monitoringu są niszczone z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.

Odbiorcy przetwarzanych danych osobowych:

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: banki, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne (utrzymywanie systemów informatycznych, serwisów internetowych).
 2. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.
 3. Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe,
 4. MOZ w Płocku Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez MOZ w Płocku Sp. z o.o. wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są pozyskane oraz przetwarzane, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i MOZ w Płocku Sp. z o.o.

Prawa związane z ochroną danych osobowych

 1. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:
  1. dostępu do danych – uzyskanie informacji na temat przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych jak i prawo do uzyskania kopii danych;
  2. sprostowania danych – poprawienia ich treści wobec istniejących rozbieżności pomiędzy treścią przekazanych danych, a ich aktualną wersją, w szczególności niniejsze prawo dotyczy zgłoszenia konieczności poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);
  3. ograniczenia przetwarzania – wstrzymania operacji na przekazanych danych osobowych;
  4.  przeniesienia danych – do innego Administratora Danych Osobowych lub do Państwa w zakresie wynikającym z brzmienia art. 20 RODO;
  5. usunięcia danych (bycia zapomnianym) – które przetwarzane są bezpodstawnie, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO;
  6. złożenia sprzeciwu – art. 21 ust. 2 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do Administratora Danych Osobowych – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania;
  7. złożenia skargi – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych w zakresie danych dotyczących osoby zgłaszającej, jeżeli uważa ona, że jej dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa.
 3. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 


^ do góry