Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi do 30 000 Euro

Dostawa zboża dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2018

www.zoo.plock.pl

Tablica Ogłoszeń, BIP

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI RÓWNEJ I PONAD 3 000 PLN NETTO DO KWOTY PONIŻEJ 20 000 PLN NETTO

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu na realizację zamówienia pn:

„Dostawa zboża dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2018”

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa zboża dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2018”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

  1. część 1 – Pszenica i owies
  2. część 2 – Jęczmień i słoma

4. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub dwóch części.

 

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.

                                                

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, cenę brutto na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2.  Formularz cenowy - Załącznik nr 2

3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny, 09-402 Płock,

ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 05.01.2018 r. do godz. 8:00

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta na dostawę zboża dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2018 – część ……….”

            Nie otwierać przed dniem 05.01.2018 roku do godz. 08:25

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2018 r. o godz. 08:25.

 

SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

- najniższa cena

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1.Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

2.Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl oraz jednocześnie przekaże  pisemną informację drogą listowną, elektroniczną lub faxem o wyniku postępowania wykonawcom, którzy uczestniczyli w postępowaniu.

3. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub formy elektronicznej, przy czym do złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonej oferty oraz wezwania oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów lub niezgodnych z zapisami Ogłoszenia, przy czym uzupełnienie oferty nie może dotyczyć ceny ofertowej, a wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.

5.W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa go do złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

DANE DO KONTAKTU

 

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Radomir Lewandowski – Dział Hodowlany, tel. 24/366-05-22, fax: 24/366-05-13

 

w zakresie procedury udzielenia zamówienia:

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Robert Łęgowik - tel. 24 366-05-23, 603 604 171

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

 

 

Sporządził: Robert Łęgowik

Płock, dnia 28.12.2017 r.

 

 

                                                                       ZATWIERDZIŁ :

                                                           Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego –

                                                                       Jednostki Budżetowej w Płocku

   Krzysztof Kelman

OGŁOSZENIE

SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZÓR UMOWY

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 


^ do góry