Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi do 30 000 Euro

Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2,

zaprasza do składania ofert na:

Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku”

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania:

część 1 – FILTRY ZEWNĘTRZNE DO AKWARIÓW

część 2 – POMPY ODPIENIACZY BIAŁEK

część 3 – POMPY DO FILTRA PIASKOWEGO

część 4 – URZĄDZENIA POMIAROWE

4. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Minimalny termin realizacji poszczególnych dostaw wynosi 3 dni kalendarzowych a maksymalny termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć 35 dni kalendarzowych.

                                                

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, ceny brutto na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2. Formularz cenowy - Załącznik nr 2

3. Formularz szczegółowego opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem - w postaci wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG.

5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

 

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 14.12.2018 r. do godz. 8:00.

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta na dostawę specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku – część ……………….”

Nie otwierać przed dniem 14.12.2018 roku do godz. 8:15

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2018 r. o godz. 08:15.

SPOSÓB OCENY OFERT

 1. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

1) Cena                           – 60%

2) Termin dostawy         – 20%

3) Gwarancja                – 20%

 

Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie powyższe kryteria wynosi - 100 pkt. (1% = 1pkt)

 

1.1.1. Kryterium                   1)  "Cena" - C

 

Ocena kryterium „Ceny” dla n-tej oferty Wykonawcy (Pcb) dokonywana będzie poprzez porównanie ceny najniższej wśród ocenianych ofert (C min), do ceny zawartej w badanej ofercie (C b).

 

                                          C min

                         P c b  = ----------------    x  60 pkt

                                          C b

gdzie:      

(P cb)         - ilość punktów za cenę dla ocenianej oferty;

(C min)       - najniższa cena spośród cen ocenianych ofert;

(C b)         - cena zawarta w badanej ofercie.

 

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 60 pkt.

 

1.1.2. Kryterium                   2) "Termin dostawy" - T

 

Ocena kryterium „termin realizacji” dla n-tego Wykonawcy

Minimalny termin realizacji poszczególnych dostaw wynosi 7 dni kalendarzowe a maksymalny termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć 35 dni kalendarzowych.

 

Sposób przydzielania punktów:

Termin realizacji

35 dni

21 dni

7 dni

Liczba punktów

0

10

20

 

  UWAGA:

 1. W przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie poda terminu realizacji poszczególnych dostaw, lub poda go w liczbie innej niż wskazanej przez Zamawiającego w tabeli, to Zamawiający uzna, iż oferuje termin realizacji na poziomie maksymalnym tj. 35 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia zamówienia i tym samym oferta wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „Termin realizacji” otrzyma 0 pkt.
 2. W przypadku gdy Wykonawca w ofercie poda termin realizacji poszczególnych dostaw krótszy niż 7 dni kalendarzowe, Zamawiający uzna, iż oferuje termin realizacji na poziomie minimalnym tj. 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia zamówienia i tym samym oferta wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „Termin realizacji” otrzyma 20 pkt.

 

Maksymalny termin realizacji wynosi: 35 dni kalendarzowych.

 

Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych.

         Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 pkt.

 

1.1.3. Kryterium                   3) "Gwarancja" - G

 

Ocena kryterium „gwarancja” n-tej oferty Wykonawcy (P ogb) będzie dokonywana poprzez porównanie oferowanej długości trwania okresu gwarancyjnego (OG b) z najdłuższym proponowanym okresem gwarancyjnym (OG max)

 

            OG b

P ogb = ----------- x 20 pkt

            OG max

gdzie:

(P ogb)       - ilość punktów za okres gwarancji dla ocenianej oferty;

(OG b)      - okres gwarancyjny oferty badanej (min. 12 miesięcy)

(OG max)   - najdłuższy zaproponowany okres gwarancyjny (max 60 miesięcy).

    

Za okres dodatkowej gwarancji ponad 60 miesięcy Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę 20 punktów.

 

Wykonawca musi podać okres gwarancji w miesiącach.

 

Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 pkt.

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru:

 

 1. Wybór Wykonawcy.
  1. Dla Części: 1, 2, 3, 4 o wyborze oferty zdecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie (Pn) za kryteria określone w:

- pkt 1.1.1 (P cn)        - Cena

- pkt 1.1.2. (P tn)       - Termin dostawy

- pkt 1.1.3. P ogn)      - Gwarancja

 

P n = P cn  + P tn + P ogn

Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie kryteria wynosi - 100 pkt.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.
 2. Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl oraz jednocześnie przekaże  pisemną informację drogą listowną, elektroniczną lub faxem o wyniku postępowania Wykonawcom, którzy uczestniczyli w postępowaniu.
 3. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej, przy czym do złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.
 4. W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach oraz uzyskania takiej samej liczby punktów w pozostałych kryteriach, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 8. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

9. Zamawiający w przypadku wątpliwości może wezwać Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Rażąco niska cena zachodzi w przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

10. Zamawiający może w przypadku złożenia błędnych lub niekompletnych dokumentów wezwać o ich wyjaśnienie lub uzupełnienie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

11. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w pkt 9 i 10 nie złoży stosownych wyjaśnień lub dokumentów.

12. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku zastosowanie mają czynności z pkt. 9 i 10.

13. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku  z siedzibą 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 (dalej: „Administrator danych”).

2). Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostce Budżetowej w Płocku jest Pan Leszek Bukowski, e-mail: leszek.bukowski@zoo.plock.pl,   tel. 603 606 095.

3). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku  - AT - ZP - 226 | 28 | 2018.

4). Dane przekazane przez Panią/Pana mogą być udostępnione osobom lub podmiotom, które mają prawo dostępu do dokumentacji postępowania stanowiącej informację publiczną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), z zastrzeżeniem art. 5 tejże ustawy, a także, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora danych, upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom, którym zleci on usługi związane przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i tylko zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa.  

5). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku zawarcia w jego wyniku umowy, przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązującymi u Administratora danych przepisami o archiwizacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych u niego zamówień publicznych, wedle których łączny okres przechowywania danych osobowych wynosi 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a umowy zawarte w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy.

6). W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

7). Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8). Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

9). Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

10). Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

11). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rozpatrzenia Pani/Pana oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych będzie niemożność wzięcia udziału przez Panią/Pana w postępowaniu.

 

DANE DO KONTAKTU

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Bogdan Koczyk, tel. 24/366-05-22 lub 600 009 959

 

 w zakresie procedury udzielenia zamówienia:

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Robert Łęgowik - tel. 24 366-05-23, 603 604 171

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

 

Płock, dnia 06.12.2018 r.

Sporządził: Robert Łęgowik                         

 

                                                                            ZATWIERDZIŁ :

                                                           Zastępca Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego –

                                                                       Jednostki Budżetowej w Płocku

                                                                                   Konrad Konarski

 

 

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


OGŁOSZENIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ

WZÓR UMOWY

OGŁOSZENIE O WYNIKU


^ do góry