Kup bilet on-line

Ochrona przyrody « powrót

CITES

W 1973 roku w Waszyngtonie została podpisana międzynarodowa konwencja dotycząca handlu gatunkami roślin i zwierząt zagrożonymi wyginięciem, zwana także Konwencją Waszyngtońską lub w skrócie CITES (ang. Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna & Flora).

Głównym celem tej konwencji jest ograniczenie handlu gatunkami, których liczba lub stan wskazują, że dalsza ich eksploatacja w naturalnym środowisku byłaby zagrożeniem dla przetrwania tego gatunku.

Konwencja CITES przyczyniła się m.in. do całkowitego zakazu handlu rogami nosorożców czy ciosami słoni.

Obecnie stronami CITES jest 175 państw. Polska dołączyła do nich w 1989 r. Był to jeden z pierwszych dokumentów międzynarodowych podpisanych przez nasz kraj po zmianie ustroju, co świadczy o wysokiej randze CITES.

Co to są okazy CITES?

Konwencja CITES reguluje przemieszczanie przez granice państwowe ponad 34 tys. gatunków: ponad 5000 gatunków zwierząt i ponad 28000 gatunków roślin, ujętych w trzech załącznikach do Konwencji. Lista zwierząt pod ochroną wydłuża się każdego roku.

Załącznik I zawiera listę gatunków zagrożonych wyginięciem. Wszelki handel międzynarodowy tymi gatunkami jest zabroniony (tylko w wyjątkowych okolicznościach może być dopuszczalny).

Większość gatunków jest wymieniona w Załączniku II. Obejmuje on gatunki, które wprawdzie niekoniecznie są zagrożone wyginięciem, jednak mogą być zagrożone, jeżeli handel okazami tych gatunków nie zostanie ograniczony. Międzynarodowy handel dotyczący gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Załączniku II jest dozwolony pod warunkiem, że każda przesyłka posiada ważne zezwolenia.

Załącznik III zawiera gatunki, w stosunku do których handel został poddany kontroli na wniosek jednego z krajów Konwencji CITES.

Aktualną listę wszystkich gatunków objętych konwencją znajdziesz na stronie:
http://www.cites.org/eng/app/appendices.php

CITES w Polsce

Zgodnie z zasadami Konwencji CITES międzynarodowy handel gatunkami wymienionymi w Załącznikach do Konwencji jest dozwolony tylko, jeżeli nie przyniesie szkody zachowaniu tych gatunków w środowisku naturalnym. W celu dokonywania takich rozstrzygnięć każde państwo wyznacza Organ Naukowy. Funkcję Organu Naukowego CITES w Polsce pełni Państwowa Rada Ochrony Przyrody.

Konwencja nie zakazuje handlu, a jedynie go kontroluje. Organ Administracyjny w każdym kraju, który ratyfikował Konwencję Waszyngtońską, udziela zezwoleń na przywóz lub wywóz okazów CITES. Funkcję Organu Administracyjnego CITES w Polsce pełni Minister Środowiska.

Następnie obowiązkiem odpowiednich służb krajowych, takich jak służby celne i policja, jest sprawdzanie zgodności przesyłek z wymaganymi zezwoleniami.

Nie stosowanie się do przepisów UE w zakresie ochrony międzynarodowej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (w tym łamanie postanowień Konwencji Waszyngtońskiej) jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Chcesz wiedzieć więcej?

Gdzie uzyskać szczegółowe informacje na temat obowiązujących przepisów i gatunków objętych ochroną? Skąd dowiedzieć się czy konkretny okaz możesz przywieźć do Polski i jak przeprowadzić procedurę importową?

Skontaktuj się z:

  • Ministerstwem Środowiska – www.mos.gov.pl/cites-ma, tel: 22/ 825 62 04;
  • Głównym Urzędem Ceł – tel: 22/ 652-90-23;
  • koordynatorem w każdym Urzędzie Celnym;
  • Głównym Inspektoratem Weterynarii www.wetgiw.gov.pl, (Biuro d/s Granic tel. 22/ 623 11 76).

Ponad to warto odwiedzić stronę internetową Sekretariatu CITES www.cites.org, gdzie znajdziesz m.in. dane dotyczące organów wdrażających przepisy w krajach całego świata.

 

 


^ do góry