Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi powyżej 30 000 Euro

Dostawa ryb mrożonych i żywych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2020

Płock, dnia 24.12.2019 r.

AT – ZP – 226 | 31 | 2019                            

                                                                                                                                  Tablica

www.zoo.plock.pl

 

INFORMACJA O WYBORZE

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ORAZ  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W DWÓCH CZĘŚCIACH

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako: ustawa Pzp  Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa ryb mrożonych i żywych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2020

 

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w jednej części.

 

W wyniku badania i oceny ofert wybrano w poszczególnych częściach oferty złożone przez:

 

część 2 – „IMPERIAL-KOŁOBRZEG” Spółka z o.o., 78-100 Kołobrzeg, ul. Albatrosa 11; Cena oferowana brutto: 96.098,52 PLN, Termin dostawy: 48 godzin.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60%, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60% + Termin dostawy 20% = Łącznie 80 % oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku zawiadamia, iż unieważnia postępowanie w części 1 – TOBIASZ MROŻONY oraz w części 3 – RYBY ŻYWE na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty.

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

 

 

                                                                      

 

ZATWIERDZAM

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

Jednostki Budżetowej w Płocku

 

 Krzysztof Kelman

 

OGŁOSZENIE

SIWZ

SIWZ - OPZ

SIWZ - WZÓR UMOWY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE 


^ do góry