Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi powyżej 30 000 Euro

Dostawa pasz dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2020

Płock, dnia 24.08.2020 r.

AT – ZP – 226 | 14 | 2020  

www.zoo.plock.pl
Tablica Ogłoszeń

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako: ustawa Pzp  Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa pasz dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2020

W wyniku badania i oceny ofert wybrano w poszczególnych częściach oferty złożone przez:


część 1WSH ŁUKASZ WASILEWSKI, 64-100 Leszno-Przybyszewo, ul. Leśna 26, Cena oferowana brutto: 8.796,60 zł, Termin dostawy: 72 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

część 2WSH ŁUKASZ WASILEWSKI, 64-100 Leszno-Przybyszewo , ul. Leśna 26, Cena oferowana brutto: 42.685,92 zł, Termin dostawy: 72 godziny.

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem ustalonych kryteriów oceny ofert (cena 60 %, Termin dostawy 40%) uzyskując w poszczególnych kryteriach odpowiednio: Cena 60 pkt. + Termin dostawy 40 pkt. = Łącznie 100 pkt. oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych  i spełnia warunki określone w SIWZ.

                                                                                       

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

 

ZATWIERDZAM

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
Jednostki Budżetowej w Płocku

Krzysztof Kelman

 

do pobrania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 570256

SIWZ Dział I

SIWZ Dział II - OPZ

SIWZ Dział III - wzór umowy

 


^ do góry