Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Archiwum Przetargi powyżej 30 000 Euro

Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2021

 

 

Płock, dnia 21.12.2020 r.

AT - ZP - 226 | 17 | 2020                                                     

 

INFORMACJA O WYBORZE

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej jako: ustawa Pzp  Zamawiający - Gmina – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na:

 „Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2021

 

w wyniku badania i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę:

TANKPAL Sp. z o.o.

Cekanowo, ul. Płocka 24

09-472 Słupno

 

Cena wybranej oferty za 1m³ oleju wynosi: 2.430,10 zł brutto (z podatkiem VAT), termin realizacji poszczególnych dostaw – 1 dzień.

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem następujących kryteriów:

a) cena – 60 pkt

b) termin realizacji – 40 pkt

oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w SIWZ.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin dostawy

Kryterium Cena Punktacja PKT

Kryterium Termin dostawy Punktacja PKT

SUMA Punktacja PKT

 
 

1.

OLKOP BIS Sp. z o.o.
ul. Szosa Rypińska 26
87-400 Golub-Dobrzyń

        2 451,39 zł

1 dzień

59,48

40,00

99,48

 

2.

TANKPAL Sp. z o.o.
Cekanowo, ul. Płocka 24
09-472 Słupno

        2 430,10 zł

1 dzień

60,00

40,00

100,00

 

3.

AUTOCENTRUM PALIWA Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Dobrzyńska 56
09-400 Płock

        2 451,39 zł

1 dzień

59,48

40,00

99,48

 

 

 

Oferty są zgodne z ustawą - Pzp i SIWZ.

 

 

ZATWIERDZAM

 Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

Jednostki Budżetowej w Płocku

 

Krzysztof Kelman

 

do pobrania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 1

OGŁOSZENIE

DZIAŁ I

DZIAŁ II - OPZ

DZIAŁ III - WZÓR UMOWY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 


^ do góry