Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia

Konkurs na najem gruntu o powierzchni 5 m2 - na prowadzenie działalności handlowo-usługowej z wyłączeniem gastronomi.

            Płock, dnia 17.09.2020 r.

AT – SA  – 233 | 54 | 2020

ZAPROSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku zaprasza do składania ofert w konkursie na najem gruntu o powierzchni 5 m² – znajdującego się przy kasie biletowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej z wyłączeniem gastronomi.

 1. Wynajmujący: Gmina Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa   w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 tel. / fax: 24 366 05 12 / 24 366 05 13, dalej jako: MOZ-JB w Płocku.
 2. Przedmiotem najmu jest: Wyznaczony grunt o powierzchni 5 m²przy kasie biletowej na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostce Budżetowej w Płocku na cele handlowo – usługowe. Wynajmujący, z powodu realizacji prac remontowych  i inwestycyjnych prowadzonych na terenie MOZ-JB w Płocku zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wynajmowanego gruntu w trakcie trwania umowy.

3. Czas najmu: 01.10.2020 r. - 30.09.2021 r. z zastrzeżeniem, że umowa najmu zawarta zostanie nie wcześniej, niż:

1) po uzyskaniu zgody Dyrektora w przypadku, gdy czas bieżącej umowy oraz łączny czas wszystkich dotychczasowych umów zawartych pomiędzy MOZ-JB w Płocku a Oferentem wybranym w konkursie, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (tj. lokal lub jego część, grunt, plac, teren),  został ustalony na czas oznaczony do 3 lat,

2) po uzyskaniu zgody Dyrektora, pod warunkiem uzyskania zgody Prezydenta Miasta Płocka w przypadku, gdy czas bieżącej umowy oraz łączny czas wszystkich dotychczasowych umów zawartych pomiędzy MOZ-JB w Płocku a Oferentem wybranym w konkursie, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (tj. lokal lub jego część, grunt, plac, teren), został ustalony na czas oznaczony powyżej 3 lat.

4. Warunki udziału w konkursie:

1) O najem może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki udziału w konkursie:

a) nie zalega z opłacaniem podatków,

b) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

c) jest lub będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem konkursu na kwotę minimum 10.000,00 PLN,

d) dokona wpłaty wadium w wysokości 922,50 zł.

e) złoży ofertę wraz z załącznikami wymaganymi w ust. 10 niniejszego zaproszenia.

5. Wadium

 1. Wadium, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. d) należy wpłacić najpóźniej do dnia i do godziny, w którym upływa termin składania ofert.
 2. Wadium należy wpłacić gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym MOZ-JB w Płocku, przy ul. Norbertańskiej 2 w godzinach od 8:00 do 14:00, lub przelewem na następujący rachunek bankowy 51 1020 1592 0000 2702 0241 4696 tytułem „WADIUM - GRUNT PRZY KASIE BILETOWEJ”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku na danym koncie Wynajmującego; przy wpłacie gotówką – datę na druku KP.
 3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał konkurs nie podlega zwrotowi i zalicza się na poczet kaucji.
 4. W przypadku, gdy Oferent, który wygrał konkurs nie zawarł, z przyczyn leżących po jego stronie umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie zwrócone w godzinach otwarcia kasy MOZ-JB w Płocku lub przelewem na wskazane w ofercie konto nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu. Wadium nie podlega oprocentowaniu i zostanie zwrócone Oferentom w wysokości nominalnej.

6. Zalecenie dodatkowe:

 1. Oferent winien, przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej miejsca najmu objętego niniejszym konkursem, której można dokonać w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 14:00. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie pod numerem 24 366 05 24.
 2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na najem gruntu o powierzchni 5m² – przy kasie biletowej.
 3. Oferent zobowiązany jest podać zakres planowanej działalności.

 

7. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: WADIUM - GRUNT PRZY KASIE BILETOWEJ oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 24.09.2020 r. godz. 8:10” w sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku przy ul. Norbertańskiej 2,  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.09.2020 r. o godz. 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2020 r. o godz. 8:10.

 

8. Rozpatrzenie Ofert:

1) Decyzja dotycząca wyboru najemcy zostanie podjęta przez Dyrektora MOZ-JB w Płocku.

2) Nie będą rozpatrywane oferty:

a) z niższą stawką niż wymienione w ust. 11 pkt 2,

b) niespełniające warunków formalnych konkursu,

c)  niekompletne (- zawierające nie dające się usunąć błędy),

d) te, które wpłynęły po upływie terminu składania ofert.

 1.  Oferty zawierające błędy, których usunięcie/poprawienie będzie możliwe, będą rozpatrywane pod warunkiem usunięcia/poprawienia błędów w terminie wskazanym przez Wynajmującego.  
 2. Wynajmujący najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Oferent, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 3. Wynajmujący poprawi w ofercie:

a) każdego Oferenta:

 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

b) Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:

 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • inne omyłki polegające na niezdolności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
 1. Wynajmujący może w przypadku złożenia błędnych lub niekompletnych dokumentów wezwać o ich wyjaśnienie lub uzupełnienie Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 2. Wynajmujący wyklucza z postępowania Oferenta, który na wezwanie Wynajmującego  o którym mowa w pkt 6) nie złoży stosownych wyjaśnień lub dokumentów.
 3. Wynajmujący może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy. W takim przypadku zastosowanie mają czynności z pkt. 5) i 6) .

 

9. Dyrektor MOZ JB w Płocku zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn, zmiany treści ogłoszenia na 2 dni przed terminem składania ofert, przedłużenia terminu rozpatrywania ofert, wezwania Oferenta do wyjaśnień oraz wycofania się na każdym etapie konkursu.

 

10. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem, w postaci wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG.
 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie    w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielanych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
 5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Oferent jest lub będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem konkursu na kwotę minimum 10.000,00 PLN.
 6. Formularz oferty – Załącznik Nr 1.
 7. potwierdzenie wpłaty wadium.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta: zapis „za zgodność z oryginałem” + podpis osoby upoważnionej.

11. Kryteria oceny ofert:

Wynajmujący będzie się kierował przy wyborze oferty następującym kryterium:

 1. Miesięczna stawka netto za 1 m² –  najwyższa (100 %).

Obliczana według wzoru:

 

Miesięczna stawka netto za 1 m²  = Miesięczna stawka netto „stawka letnia” za 1 m²

+ Miesięczna stawka netto „stawka zimowa” za 1 m²

z zastrzeżeniem, że wartość netto „stawka zimowa” stanowi 50% wartości netto„stawki letniej”.

 1. Minimalna stawka najmu wynosi:
 1. w okresach:

01.04.2021 r. - 30.09.2021 r.

- 150,00 zł netto* za 1 m² / miesiąc – tzw.  „stawka letnia”**

* plus obowiązujący podatek VAT

** stawka określona w Zarządzeniu Nr 84/2018 prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek najmu lokali, gruntów i  dzierżawy gruntów obowiązujących w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostka Budżetowa w Płocku w § 1 pozycja nr 3 tabeli „Najem gruntów na cele handlowo -usługowe do 10 m2”

 1. w okresach:

01.10.2020 r. - 31.03.2021 r.

- 75,00 zł netto* za 1 m² / miesiąc – tzw.  „stawka zimowa”**

* plus obowiązujący podatek VAT

** stawka określona w Zarządzeniu Nr 84/2018 prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek najmu lokali, gruntów i  dzierżawy gruntów obowiązujących w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostka Budżetowa w Płocku w § 1 pozycja nr 4 tabeli „Najem gruntów na cele handlowo -usługowe do 10 m2”

 1. Oferty z niższą stawką nie będą rozpatrywane.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą stawką netto.
 3. W przypadku złożenia takich samych ofert Wynajmujący wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 2 dni ofert dodatkowych, przy czym oferty nie mogą być niższe od wcześniej oferowanych.
 4. Wynajmujący pobierze od Oferenta kaucję zwrotną w wysokości 2 pełnych czynszów miesięcznych zwrotną w terminie 21 dni po zakończeniu umowy celem zabezpieczenia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub  nienależytego wykonania umowy. Wynajmujący zastrzega sobie prawo potrącenia z pobranej kaucji wszelkich roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy a w szczególności nieopłaconych czynszów.

 

 1. Czynsz najmu wynosić będzie:
 1. płatny w okresach 01.04.2021 r. - 30.09.2021 r.;              

 

Obliczany według wzoru: Miesięczna stawka netto „letnia” za 1 m² x powierzchnia 1m²

 

 1. płatny w okresach 01.10.2020 r. - 31.03.2021 r.            

 

Obliczany według wzoru: Miesięczna stawka netto „zimowa” za 1 m² x powierzchnia 1m²

 

Do kwoty czynszu najmu netto będzie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT.

 

 1. Czynsz najmu, o którym mowa w ust. 11 pkt 7, nie obejmuje opłat eksploatacyjnych za: energię elektryczną oraz opłat za wywóz nieczystości.

 Z uwagi na lokalizację i infrastrukturę techniczną nie ma możliwości podłączenia instalacji wody i odprowadzenia ścieków.

 

12. Dane do kontaktu: Dyrektor MOZ-JB w Płocku wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami następujące osoby:

w zakresie przedmiotu najmu i procedury konkursu:

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Dariusz Kłobukowski - tel. 24 366 05 24, 723 003 923

                                              

ZATWIERDZAM

Zastępca Dyrektora

Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku

Konrad Konarski

 

OGŁOSZENIE

WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1


^ do góry