Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia

Zaproszenie do negocjacji w sprawie najmu gruntów o powierzchni 1 m2

Płock dnia 15.04.2022 r.

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Norbertańska 2 09-402 Płock, zaprasza zainteresowanych do negocjacji w sprawie najmu gruntów o powierzchni 1 m2 na terenie ZOO w Płocku Przy ul. Norbertańskiej 2.

1. ZOO w Płocku oferuje:

     1) grunt o powierzchni 1 m² przy budynku Tamaryn i Marmozet,

     2) grunt o powierzchni 1 m² znajdujący się przy wybiegu Panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich,

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

2. ZOO w Płocku zapewnia odpłatny dostęp do energii elektrycznej.

3. Okres najmu od 01.05.2022 r. do 31.03.2023 r.

4. Obowiązki Najemcy:

a) Najemca będzie płacił czynsz z góry na podstawie wystawionej do 10-go dnia każdego miesiąca przez Wynajmującego faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

b) Koszt zakupu i instalacji podlicznika a także innych elementów oraz materiałów instalacyjnych niezbędnych do doprowadzenia, podłączenia a także zabezpieczenia (zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP) obciążają Najemcę.

c) Najemca ponosić będzie koszty zużytej energii elektrycznej w związku z prowadzoną na terenie ZOO w Płocku działalnością. Opłaty Najemca będzie regulował z dołu, za dany miesiąc, na podstawie otrzymanej faktury VAT od Wynajmującego w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

d) Najemca wpłaci na konto Wynajmującego kaucję w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto. Kaucja stanowi zabezpieczenie dla Wynajmującego z tytułu jakichkolwiek zaległości płatniczych ze strony Najemcy oraz konieczności pokrycia kosztów naprawy szkód wyrządzonych i nie pokrytych przez Najemcę.

e) Utrzymania gruntu i jego otoczenia w należytym stanie sanitarno – porządkowym.

f) Utrzymania w należytych stanie technicznym oraz zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP podlicznika energii elektrycznej a także innych elementów oraz materiałów instalacyjnych niezbędnych do doprowadzenia mediów.

g) Ubezpieczenia przedmiotu najmu od szkód w zakresie kradzieży, zalania, pożaru oraz innych nieprzewidzianych okoliczności na własny koszt i ryzyko. Brak ubezpieczenia w tym zakresie powoduje odpowiedzialność wyłączną Najemcy za szkody powstałe na osobie lub mieniu.

h) Utrzymania aktualnego ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie niższej niż 10.000 zł przez cały okres trwania umowy.

i) Samodzielnego i na własny koszt zabezpieczenia zagospodarowania odpadów (śmieci, surowców wtórnych) co, do których odrębne przepisy przewidują szczególne zasady ich składowania, transportu, recyklingu, odzysku lub utylizacji i ponosi wszelkie konsekwencje mogące wynikać z naruszenia obowiązujących w tym zakresie przepisów.

5. Tryb negocjacji:

1) Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Działu Administracji i Zamówień Publicznych Anną Cholewińską – tel. 24 366 05 24, 600 036 608 od poniedziałku do piątku, w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.

2) Zainteresowani zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia chęci wynajęcia przedmiotu ogłoszenia, najpóźniej do 22.04.2022 r. Zgłoszenia proszę składać w sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku przy ul. Norbertańskiej 2.

ZATWIERDZIŁ:

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Kelman

WICEPREZES ZARZĄDU
Konrad Konarski

OGŁOSZENIE

 


^ do góry