Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia

Zaproszenie do negocjacji

Płock, dnia 08.12.2022 r.

 

Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Norbertańska 2 09-402 Płock, zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie najmu gruntów na terenie ZOO w Płocku przy        ul. Norbertańskiej 2.

 1. ZOO w Płocku oferuje:
 1. grunt o powierzchni 6 m² znajdujący się przy zegarze słonecznym,                                                           
 2. grunt o powierzchni 5  m² znajdujący się przy pingwinach
 3. grunt o powierzchni 5  m² znajdujący się naprzeciw tapira,

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

 1. ZOO w Płocku zapewnia odpłatny dostęp do energii elektrycznej i zimnej wody.

 

 1. Proponowany okres najmu od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 2. Obowiązki Najemcy:
 3. Najemca będzie płacił czynsz z góry na podstawie wystawionej do 10-go dnia każdego miesiąca przez Wynajmującego faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
 4. Koszt zakupu i instalacji podliczników a także innych elementów oraz materiałów instalacyjnych niezbędnych do doprowadzenia, podłączenia a także zabezpieczenia (zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP) mediów obciąża Najemcę.
 5. Najemca ponosić będzie koszty zużytej energii elektrycznej i zimnej wody oraz odprowadzania ścieków w związku z prowadzoną na terenie ZOO w Płocku działalnością. Opłaty Najemca będzie regulował z dołu, za dany miesiąc, na podstawie otrzymanej faktury VAT od Wynajmującego w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
 6. Najemca wpłaci na konto Wynajmującego kaucję w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto. Kaucja stanowi zabezpieczenie dla Wynajmującego z tytułu jakichkolwiek zaległości płatniczych  ze strony Najemcy oraz konieczności pokrycia kosztów naprawy szkód wyrządzonych i nie pokrytych przez Najemcę.
 7. Najemca zobowiązany będzie utrzymywać grunt i jego otoczenie w należytym stanie sanitarno – porządkowym.
 8. Najemca zobowiązany będzie utrzymywać w należytym stanie technicznym oraz zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP podlicznik energii elektrycznej i wody a także inne elementy oraz materiały instalacyjne niezbędne do doprowadzenia mediów ze szczególnych uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi
  i zwierząt.
 9. Najemca zobowiązany będzie ubezpieczyć przedmiotu najmu od szkód w zakresie kradzieży, zalania, pożaru oraz innych nieprzewidzianych okoliczności na własny koszt i ryzyko. Brak ubezpieczenia w tym zakresie powoduje odpowiedzialność wyłączną Najemcy za szkody powstałe na osobie lub mieniu.
 10. Najemca zobowiązany będzie utrzymać aktualne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie niższej niż 10.000 zł przez cały okres trwania umowy.
 11. Najemca zobowiązany będzie do samodzielnego i na własny koszt zabezpieczenia zagospodarowania odpadów (śmieci, surowców wtórnych) co, do których odrębne przepisy przewidują szczególne zasady ich składowania, transportu, recyklingu, odzysku lub utylizacji i ponosi wszelkie konsekwencje mogące wynikać z naruszenia obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

 1. Tryb negocjacji:
 1. Zainteresowane osoby zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia chęci wynajęcia przedmiotu najmu, najpóźniej do 16.12.2022 r.
 2. Zgłoszenie chęci wynajęcia przedmiotu najmu proszę składać w sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku przy ul. Norbertańskiej 2 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
 3. Oferent może zgłosić chęć wynajęcia dowolnego miejsca określonego w ust. 1.
 1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami wyznaczone są następujące osoby : Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608, Mariola Bączyk - tel. 24 366 05 23, 603 604 171.                                                                                                                                                                                                      

  ZATWIERDZIŁ:

           PREZES ZARZĄDU         WICEPREZES ZARZĄDU

  /-/ Krzysztof Kelman        /-/ Konrad Konarski

  ( podpisy w oryginale )

  ZAPROSZENIE

                                                                                    

 

 

 


^ do góry