Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia

Sprzedaż samochodu VW Crafter - unieważnienie przetargu

MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY W PŁOCKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Norbertańska 2 09-402 Płock

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Volkswagen Crafter

Nr podwozia VIN: WV1ZZZ2EZ76022879

Pojemność silnika: 2498 ccm

Moc silnika: 100kW (136KM)

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Rok produkcji: 2006 

Data pierwszej rejestracji: 10 styczeń 2007 r.

Aktualny przebieg (na dzień 03.01.2024 r.): 232 809 km

Termin kolejnego badania technicznego: 28 grudzień 2024 r.

Cena wywoławcza: 15.700,00 PLN (brutto) słownie: piętnaście tysięcy siedemset złotych brutto

Nr sprawy: DA.241.1.2024 Płock, styczeń 2024

 

2 1. Pojazd posiada, sporządzoną przez Rzeczoznawcę, ocenę stanu technicznego oraz określenie wartości rynkowej (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia). Za wady ukryte Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

2. Pojazd będzie można oglądać w dniach od 04.01.2024 do 26.01.2024 r. w godz. 8:00-12:00 w siedzibie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku Sp. z o.o. przy ul. Norbertańskiej 2 w Płocku.

3. Osobą do kontaktu jest: Anna Cholewińska tel. 600 036 608.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1.570,00 zł brutto przelewem na następujący na rachunek bankowy: - nazwa banku i nr konta: PKO Bank Polski S.A. Nr: 51 1020 1592 0000 2702 0241 4696. - nazwa i adres Sprzedającego: Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp.z o.o., 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 - Tytuł wpłaty: „Wadium – Oferta zakupu samochodu VW Crafter”

5. Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium i niezłożenia oferty, Oferent jest zobowiązany złożyć do Sprzedającego pisemny wniosek o zwrot wadium.

6. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny zakupu.

7. Wadia złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostaną zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty na rachunek wskazany w formularzu ofertowym.

8. Zainteresowani zakupem samochodów proszeni są o składanie pisemnych ofert wraz z proponowaną ceną za samochód na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Pisemne oferty z proponowaną ceną zakupu samochodu należy składać w sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku Sp. z o.o. przy ul. Norbertańskiej 2 w Płocku, w terminie do dnia 26 stycznia 2024 roku do godz. 10:00 w zaklejonych kopertach z adnotacją: „Oferta zakupu samochodu VW Crafter” Nie otwierać przed 26 stycznia 2024 r. godz. 10:15

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2024 roku. godz. 10:15. Sprzedający nie przewiduje udziału oferentów w trakcie otwarcia ofert.

10. Informacja o wynikach przetargu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sprzedającego oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń.

11. W przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, postępowanie przetargowe zostaje unieważnione.

12. W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najwyższych cen zakupu, Sprzedający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Kupujący składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

13. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy sprzedaży (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia) w terminie 7 (siedmiu) dni i odebrania faktury VAT.

3 14. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

15. Nabywca będzie mógł odebrać samochód na podstawie wystawionej przez Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o. o. faktury VAT, po wpłaceniu zaoferowanej kwoty pomniejszonej o kwotę wadium, jednakże nie wcześniej niż po wpłynięciu pełnych środków na konto Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o. o.

16. Jeżeli Oferent mimo wygrania przetargu nie przystąpi do podpisania umowy i nie wpłaci pozostałej należności przelewem na konto wskazane na fakturze VAT w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania FV włącznie, traci prawo zarówno do zwrotu wadium jak i do nabycia pojazdu.

17. Jedynym kryterium wygranej oferty jest najwyższa zaproponowana cena zakupu samochodu.

18. Nabywca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

19. Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o. zastrzega prawo zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, ukończenia pisemnego przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny, a także jego rozstrzygnięcia bez wyłonienia oferty.

 

ZATWIERDZIŁ:

        PREZES ZARZĄDU     WICEPREZES ZARZĄDU

/-/ Krzysztof Kelman      /-/ Konrad Konarsk

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

ZGŁOSZENIE PRZETARGU VW CRAFTER

FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR.3 - OPINIA

WZÓR UMOWY

ZDJĘCIA

 


^ do góry